Ochrana a obnova životného prostredia

denní studium

bakalářské studium

Trnava

Nezávazně objednat

Profil absolventa

Absolvent študijného programu Ochrana a obnova životného prostredia má nasledujúce teoretické vedomosti, praktické schopnosti a zručnosti:

  • disponuje primeranými teoretickými znalosťami zo všetkých základných

prírodovedných disciplín podmieňujúcich štúdium environmentálneho inžinierstva,

  • ovláda k ochrane a obnove životného prostredia prislúchajúcu laboratórnu techniku

a základné laboratórne metodiky,

  • je oboznámený s chemickými, fyzikálnymi a biologickými aspektmi javov, ktoré sú

predmetom štúdia ochrany a obnovy životného prostredia,

  • využíva výpočtovú techniku pre spracovanie údajov v oblasti životného prostredia a ovláda

základné metódy programovania,

  • je schopný aplikovať získané vedomosti a zručnosti v praxi a to v širokom spektre

činností zahŕňajúcich monitoring životného prostredia, remediačné a sanačné technológie, environmentálne poradenstvo a manažment ochrany a obnovy životného prostredia,

  • aktívne používa odbornú angličtinu, a v ideálnom prípade i ďalší svetový jazyk,
  • vie sa flexibilne prispôsobiť požiadavkám praxe a má dostatočné vedomosti

pre pokračovanie v ďalších stupňoch vysokoškolského štúdia.

Uplatnění absolventů

Absolvent študijného programu Ochrana a obnova životného prostredia má predpoklady: • uplatniť sa v rôznych environmentálnych a sanačných zariadeniach kontrolného, prevádzkového i výskumného zamerania a vykonávať náročnejšie práce predovšetkým technického charakteru (napr. v čistiarňach odpadových vôd, na pracoviskách Slovenskej inšpekcie životného prostredia, na pracoviskách Úradu verejného zdravotníctva), • uplatniť sa v štátnej a verejnej správe ako pracovník v oblasti environmentálnej informatiky a environmentálnej legislatívy (napr. na obvodných a krajských úradoch životného prostredia, na Environmentálnom fonde), • uplatniť sa v geoinformatike, konkrétne v oblasti spracovania priestorových geografických dát pre získanie informácií prírodného i spoločenského charakteru, • uplatniť sa v poradenskej činnosti v otázkach životného prostredia pre širokú škálu podnikateľov, • pokračovať vo vyšších stupňoch vysokoškolského štúdia.

Organizace studia

Podľa študijného programu, ktorý je dostupný na www.ucm.sk/FPV sekcia Informácie o štúdiu na FPV

další informace

Standardní délka studia
3 roky (6 semestrov)
Interval studia
otevírá se jednou ročně
Vyučovací jazyk
slovenský
Termín podání přihlášek
30.4.2019
Přijímací zkouška

Prijímacie konanie prebieha bez prijímacej skúšky. Pre prijatie uchádzača, ktorý vykonal novú maturitnú skúšku, budú smerodajné: 1. známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch štúdia, 2. absolvovanie externej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka na úrovni B1 alebo B2, alebo absolvovanie bilingválnej strednej školy. Pre prijatie uchádzača, ktorý maturoval podľa starých predpisov, budú smerodajné: 1. známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch strednej školy, 2. výsledky maturitnej skúšky z profilových predmetov, 3. celkový výsledok maturitnej skúšky.

Profilové predmety: chémia, matematika, biológia, cudzí jazyk

Poplatek za přijímací zkoušky (neplátce DPH)
25 € (20,00€ poplatok za elektronickú prihlášku)

Studijní obor

Kontaktní údaje

Kontakt
Ing. Daniela Šimková
tel: 033/5565142
fax: 033/5565185
e-mail: dekanat.fpv@ucm.sk

(prosím uveďte www.edumenu.cz jako zdroj informací)

Místo studia

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda, nám. Jána Herdu 2, 91701, Trnava, Slovensko

Zobrazit další studia

Detail organizátora

Organizátor

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Sídlo Nám. J. Herdu 2, 917 01, Trnava, Slovensko
Kontakt na společnost Telefon: 033 55 65 326
Fax: 033 55 65 185
E-mail: beata.vranovicova@ucm.sk

(prosím uveďte www.edumenu.cz jako zdroj informací)

Web

Popis činnosti

verejná vysoká škola

Seznam fakult

Název město Tel E-mail
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava 033/5565 141 info@ucm.sk
Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava 033 5565 424, 5565 402 fmkucm@ucm.sk
Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava 033 55 65 326 beata.vranovicova@ucm.sk
Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava +421 33 55 65 313 fsv@ucm.sk
Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava 033/5565 221 simona.galfyova@ucm.sk
Inštitút fyzioterapie, balneológie a rehabilitácie UCM v Piešťanoch Piešťany

Objednávka online

Začátek zprávy

Dobrý den,
na stránkách "studia.edumenu.cz" jsem našel vaši aktivitu "Ochrana a obnova životného prostredia ", která se zobrazí na linku:
https://studia.edumenu.cz/d-44656/ochrana-a-obnova-zivotneho-prostredia-studium-trnava

Prosím kontaktujte mne co nejdříve, zda je možné přihlásit se na tuto aktivitu s následujícími údaji:

Údaje:

Vyžádání informací

Začátek zprávy

Dobrý den,
na stránce studia.edumenu.cz jsem našel Ochrana a obnova životného prostredia "https://studia.edumenu.cz/d-44656/ochrana-a-obnova-zivotneho-prostredia-studium-trnava". Prosím o odpověď na následující otázku:

 

Přihlásit se na studium Kontaktovat organizátora