Ochrana a obnova životného prostredia

denní studium

bakalářské studium

Trnava

Nezávazně objednat

Profil absolventa

Absolvent študijného programu Ochrana a obnova životného prostredia má nasledujúce teoretické vedomosti, praktické schopnosti a zručnosti:

  • disponuje primeranými teoretickými znalosťami zo všetkých základných

prírodovedných disciplín podmieňujúcich štúdium environmentálneho inžinierstva,

  • ovláda k ochrane a obnove životného prostredia prislúchajúcu laboratórnu techniku

a základné laboratórne metodiky,

  • je oboznámený s chemickými, fyzikálnymi a biologickými aspektmi javov, ktoré sú

predmetom štúdia ochrany a obnovy životného prostredia,

  • využíva výpočtovú techniku pre spracovanie údajov v oblasti životného prostredia a ovláda

základné metódy programovania,

  • je schopný aplikovať získané vedomosti a zručnosti v praxi a to v širokom spektre

činností zahŕňajúcich monitoring životného prostredia, remediačné a sanačné technológie, environmentálne poradenstvo a manažment ochrany a obnovy životného prostredia,

  • aktívne používa odbornú angličtinu, a v ideálnom prípade i ďalší svetový jazyk,
  • vie sa flexibilne prispôsobiť požiadavkám praxe a má dostatočné vedomosti

pre pokračovanie v ďalších stupňoch vysokoškolského štúdia.

Uplatnění absolventů

Absolvent študijného programu Ochrana a obnova životného prostredia má predpoklady: • uplatniť sa v rôznych environmentálnych a sanačných zariadeniach kontrolného, prevádzkového i výskumného zamerania a vykonávať náročnejšie práce predovšetkým technického charakteru (napr. v čistiarňach odpadových vôd, na pracoviskách Slovenskej inšpekcie životného prostredia, na pracoviskách Úradu verejného zdravotníctva), • uplatniť sa v štátnej a verejnej správe ako pracovník v oblasti environmentálnej informatiky a environmentálnej legislatívy (napr. na obvodných a krajských úradoch životného prostredia, na Environmentálnom fonde), • uplatniť sa v geoinformatike, konkrétne v oblasti spracovania priestorových geografických dát pre získanie informácií prírodného i spoločenského charakteru, • uplatniť sa v poradenskej činnosti v otázkach životného prostredia pre širokú škálu podnikateľov, • pokračovať vo vyšších stupňoch vysokoškolského štúdia.

Organizace studia

Podľa študijného programu, ktorý je dostupný na www.ucm.sk/FPV sekcia Informácie o štúdiu na FPV

další informace

Standardní délka studia
3 roky (6 semestrov)
Interval studia
otevírá se jednou ročně
Vyučovací jazyk
slovenský
Ubytování, strava a volný čas studentů
Ubytovanie v ŠD UCM a zmluvných zariadeniach, kritériá sú na www.ucm.sk/FPV Stravovanie je možné v univerzitnej jedálni UCM
Termín podání přihlášek
15.8.2022
Přijímací zkouška

Prijímacie konanie prebieha bez prijímacej skúšky. Pri určovaní bodového hodnotenia sa zohľadňuje:
Celkový študijný priemer počas štúdia na strednej škole
Výsledok maturitnej skúšky

Poplatek za přijímací zkoušky (neplátce DPH)
25 € (20,00€ poplatok za elektronickú prihlášku)

Studijní obor

Kontaktní údaje

Kontakt
Ing. Gabriela Jančovičová
tel: 033/5565316
e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

(prosím uveďte www.edumenu.cz jako zdroj informací)

Místo studia

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda, nám. Jána Herdu 2, 91701, Trnava, Slovensko

Zobrazit další studia

Detail organizátora

Organizátor

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Sídlo Nám. J. Herdu 2, 917 01, Trnava, Slovensko
Kontakt na společnost Telefon: 033 55 65 326
Fax: 033 55 65 185
E-mail: beata.vranovicova@ucm.sk

(prosím uveďte www.edumenu.cz jako zdroj informací)

Web

Popis činnosti

verejná vysoká škola

Seznam fakult

Název město Tel E-mail
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava 033/5565 141 info@ucm.sk
Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava 033 5565 424, 5565 402 fmkucm@ucm.sk
Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava 033 55 65 326 beata.vranovicova@ucm.sk
Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava +421 33 55 65 313 fsv@ucm.sk
Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava 033/5565 221 simona.galfyova@ucm.sk
Inštitút fyzioterapie, balneológie a rehabilitácie UCM v Piešťanoch Piešťany

Objednávka online

Začátek zprávy

Dobrý den,
na stránkách "studia.edumenu.cz" jsem našel vaši aktivitu "Ochrana a obnova životného prostredia ", která se zobrazí na linku:
https://studia.edumenu.cz/d-44656/ochrana-a-obnova-zivotneho-prostredia-studium-trnava

Prosím kontaktujte mne co nejdříve, zda je možné přihlásit se na tuto aktivitu s následujícími údaji:

Údaje:

Vyžádání informací

Začátek zprávy

Dobrý den,
na stránce studia.edumenu.cz jsem našel Ochrana a obnova životného prostredia "https://studia.edumenu.cz/d-44656/ochrana-a-obnova-zivotneho-prostredia-studium-trnava". Prosím o odpověď na následující otázku:

 

Přihlásit se na studium Kontaktovat organizátora