Aplikovaná informatika

Tento kurz již není aktuální.

Podívejte se na další studia v kategoriích

Profil absolventa

xxx

Uplatnění absolventů

Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia aplikovanej informatiky dokážu analyzovať, navrhovať, realizovať a starať sa o komplexné systémy informačno-komunikačných technológií a robiť samostatne výskum s vysokou mierou tvorivosti. Absolvent získal hlboké znalosti v aplikačnej doméne informatiky informačné systémy a technológie, predovšetkým v oblasti počítačových a komunikačných sietí včítane mobilných sietí a internetu vecí s vedomím si potreby bezpečnosti prenosu dát, v decentralizácii v rámci cloud computing a v paralelizácii výpočtov umožňujúcich spracovávanie veľkých objemov dát. Ďalej získa znalosti vo webových technológiách a sociálnych sieťach s dôrazom na interakciu človeka s počítačom, ktoré mu umožnia navrhovať a využívať aplikácie informatiky vo firemnom podnikaní, prírodných a spoločenských vedách, medicíne, vo vzdelávaní, bankovníctve, priemysle a ďalších odvetviach. Absolvent: • získa ucelené druhostupňové vzdelanie v aplikovanej informatike s orientáciou na mobilné a počítačové siete, na decentralizáciu spracovania veľkých objemov dát a na webovské technológie s dôrazom na využitie umelej inteligencie pri interakcii človeka s počítačom, • nadobudne skúsenosti s formuláciou hypotéz, experimentálnym návrhom, overovaním hypotéz a analýzou získaných údajov, • naučí sa kriticky aplikovať vedomosti z aplikovanej matematiky, z architektúry pevných a mobilných komunikačných sietí, z návrhu paralelizácie výpočtov v rámci cloud computingu a spracovania veľkých dát, z technológie web rozhrania a tvorby aplikácií pre sociálne siete a počítačové hry, pričom bude schopný zvoliť najvhodnejšie metódy, techniky a prostriedky tak z technologickej oblasti ako aj z oblasti umelej a výpočtovej inteligencie, • bude schopný vykonávať výskum a vývoj v oblasti sieťového prepojenia heterogénnych systémov včítane paralelných výpočtov a firemných web rozhraní, nachádzať vlastné riešenia problémov a tvorivo implementovať vyvinuté prístupy v rôznych aplikačných oblastiach, • bude mať zažité právne, ekonomické, spoločenské a morálne súvislosti svojej profesie v jej spoločenskom koncepte, • bude pripravený tak na štúdium študijného programu tretieho stupňa a budovaní vedeckej kariéry, ako aj na bezprostredný vstup do odbornej praxe, kde bude schopný participovať v softvérovom tíme, aj ho prípadne viesť, • osvojí si potrebu iniciatívne si vyhľadávať a samostatne používať cudzojazyčnú odbornú literatúru v rámci celoživotného vzdelávania.

další informace

Standardní délka studia
dva roky (4 semestre)
Interval studia
otevírá se jednou ročně
Termín podání přihlášek
28.4.2023
Přijímací zkouška

Prijímacie konanie prebieha bez prijímacej skúšky. Pri prijímaní na magisterské štúdium sa hodnotí výsledok bakalárskeho štúdia.

Poplatek za přijímací zkoušky (neplátce DPH)
35 € (30€ poplatok za elektronickú prihlášku)

Kontaktní údaje

Www stránka aktivity
fpv.ucm.sk

(Tady najdete více informací o této aktivitě)

Kontakt
Ing. Gabriela Jančovičová
tel: 033/5565316
e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

(prosím uveďte www.edumenu.cz jako zdroj informací)

Místo studia

nám. J. Herdu 2, 91701, Trnava, Slovensko

Zobrazit další studia

Detail organizátora

Organizátor

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Sídlo Nám. J. Herdu 2, 917 01, Trnava, Slovensko
Kontakt na společnost Telefon: 033 55 65 326
E-mail: vanda.adamcova@ucm.sk

(prosím uveďte www.edumenu.cz jako zdroj informací)

Web

Popis činnosti

verejná vysoká škola

Seznam fakult

Název město Tel E-mail
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava 033/5565 141 info@ucm.sk
Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava 033 5565 424, 5565 402 fmkucm@ucm.sk
Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava 033 55 65 326 vanda.adamcova@ucm.sk
Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava +421 33 55 65 313 fsv@ucm.sk
Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava 033/5565 221 simona.galfyova@ucm.sk
Inštitút fyzioterapie, balneológie a rehabilitácie UCM v Piešťanoch Piešťany

Objednávka online

Začátek zprávy

Dobrý den,
na stránkách "studia.edumenu.cz" jsem našel vaši aktivitu "Aplikovaná informatika", která se zobrazí na linku:
https://studia.edumenu.cz/d-412356/aplikovana-informatika-studium-trnava

Prosím kontaktujte mne co nejdříve, zda je možné přihlásit se na tuto aktivitu s následujícími údaji:

Údaje:

Vyžádání informací

Začátek zprávy

Dobrý den,
na stránce studia.edumenu.cz jsem našel Aplikovaná informatika "https://studia.edumenu.cz/d-412356/aplikovana-informatika-studium-trnava". Prosím o odpověď na následující otázku:

 

Studia, které by vás mohly zajímat

Zadaným kritériím neodpovídá žádné studium.