super

Master štúdium priemyselného inžinierstva

externí studium

kvalifikační studium

Žilina

Nezávazně objednat

Profil absolventa

 • Rozviňte svoju schopnosť identifikovať, analyzovať a riešiť potenciál v procesoch výroby
 • Zamerajte sa na akciu na vašom pracovisku so všetkými účastníkmi štúdia
 • Optimalizujte výrobné procesy s garantovanými prínosmi a s podporou osobného konzultanta
 • Zvýšte svoju kvalifikáciu

Od roku 2000 viac ako 276 absolventov

Z hľadiska dosiahnutých úspor ide o celkovú sumu viac ako 13 mil. €.

Praktické skúsenosti s riešením problémov v jednotlivých oblastiach

Master štúdium intenzívne rozvíja schopnosť identifikovať, analyzovať a riešiť potenciál v procesoch výroby.

Garancia návratnosti investície

IPA Slovakia garantuje zmluvne každému účastníkovi návratnosť investície do Master štúdia. Priemerné úspory z Master prác dlhodobo predstavujú sumu viac ako 48 000 € a zatiaľ žiaden zákazník nemal dôvod požadovať refundáciu investície do tohto vzdelávania.

Inšpirácie a networking

Vďaka tomu, že odborné moduly prebiehajú v spoločnostiach účastníkov, bude každý z nich vidieť, aké problémy sú v iných firmách a akým spôsobom sú tam riešené. Zároveň každá firma dostane spätnú väzbu od účastníkov a lektora.

Príprava na novú pozíciu okamžité uplatnenie absolventov

Niektorí z nich sa stali po ukončení Master štúdia riaditeľmi a konateľmi veľkých nadnárodných firiem, iní úspešne vedú výrobné a technické útvary, ďalší riadia v koncerne nadnárodné tímy priemyselných inžinierov a sú poverení realizáciou významných globálnych zmien.

Finančný benefit pre zamestnávateľa

Na jednej strane sa investície do vzdelávania niekoľkonásobne vrátia v podobe prínosov vyplývajúcich z Master práce. Na druhej strane bude nezanedbateľným prínosom realizácia konkrétneho modulu v danej firme. Dva dni, ktoré strávi celá skupina Master u účastníka, prinesie priamy efekt (úsporu alebo vyriešený problém).

Rozvojový benefit s prínosom pre ďalších ľudí vo firme

Firma je tak dobrá ako rýchlo a efektívne dokáže vyriešiť vzniknuté problémy. Ľudí, ktorí toto dokážu, nie je veľa. Master štúdium je určené práve na rozvoj akcieschopnosti. Vedľajším efektom môže byť aj to, že absolventi dokážu následne rozvíjať ľudí priamo vo firme.

Lektori z praxe s desiatkami projektov

Lektori majú za sebou dlhoročnú prax na konkrétnych projektoch v rámci strednej Európy. Za roky svojej praxe spoznali desiatky spoločností a svoje skúsenosti vedia poskytnúť študentom zaujímavým a účinným spôsobom.

Uplatnění absolventů

 • stredný manažment
 • riadiaci pracovníci podnikových útvarov plánovania a riadenia výroby, organizácie a riadenia výroby logistiky, kvality, zlepšovania
 • ostatní pracovníci, ktorí majú záujem získať nové znalosti a prehĺbiť si skúsenosti

Organizace studia

Program:

Trvanie: september – december

Rozsah: 25 dní

Pravidelné stretnutia: 13 modulov

Témy:

 1. Správne zmeny správne* (1 deň – september 2018)
 2. Manažment zmeny – zmena myslenia a budovanie návykov** (1 deň – september 2018)
 3. Praktická cesta k Industry 4.0* (1 deň – október 2018)
 4. Štíhly projektový manažment a zadefinovanie Master prác* (1 deň – október 2018)
 5. Sila argumentácie a vyjednávania** (1 deň – november 2018)
 6. Umenie pýtať sa a viesť diskusiu** (1 deň – november 2018)
 7. Analýza procesov s využitím value stream mapy* (2 dni – december 2018)
 8. Zlepšovanie procesov a techniky riešenia problémov* (2 dni – január 2019)
 9. Konštruktívna spätná väzba** (1 deň – február 2019)
 10. Motiváciou k úspechu** (1 deň – február 2019)
 11. Produktívne a systematicky udržiavané zariadenie* (2 dni – marec 2019)
 12. Majster prezentačných zručností** (1 deň – apríl 2019)
 13. Kontrolný deň – písomný test + prezentácia Master prác (1 deň – apríl 2019)
 14. Časový manažment** (1 deň – máj 2019)
 15. Tajomstvo emocionality** (1 deň – máj 2019)
 16. Produktívne pracovisko* (2 dni – jún 2019)
 17. Kvalita na pracovisku* (2 dni – júl 2019)
 18. Štíhla logistika* (2 dni – september 2019)
 19. Záverečné skúšky a obhajoba Master práce (1 deň – december 2019)

Poznámka: * Hard moduly, ** Soft moduly

další informace

Standardní délka studia
1
Interval studia
otevírá se jednou ročně
další informace

MIESTO KONANIA:

1. IPA Slovakia, s.r.o., Žilina

 • 10 dní, ktoré sú v programe označené ako Soft moduly

2. V spoločnostiach účastníkov v rámci Slovenskej a Českej republiky

 • 15 dní, ktoré sú v programe označené ako Hard moduly

ORGANIZÁCIA ŠTÚDIA

 • účastník štúdia v spolupráci s manažmentom spoločnosti definuje tému projektu s konkrétnymi očakávanými prínosmi
 • podpis zmluvy o štúdiu aj s garantovanými prínosmi
 • pridelenie osobného konzultanta zo strany IPA, ktorý mu je radcom a – konzultantom pri riešení náročnejších problémov počas štúdia
 • realizácia teoretických tréningov
 • realizácia praktických tréningov priamo v dielni vo vybraných spoločnostiach, riešenie prípadových štúdií
 • práca na projekte medzi jednotlivými modulmi, zapojenie spolupracovníkov do riešenia projektu
 • priebežný reporting manažmentu spoločnosti o priebehu štúdia a plnení harmonogramu
 • konzultácie zadaného projektu priamo počas tréningu alebo individuálne
 • spracovanie Master práce (písomná prezentácia dosiahnutých výsledkov)
 • prezentácia výsledkov štúdia pred manažmentom spoločnosti
 • úspešné ukončenie Master štúdia a získanie certifikátu

POPLATKY:

V poplatku je zahrnutá:

 • účasť na štúdiu
 • účasť na exkurziách v rámci štúdia
 • konzultácie a hodnotenie Master projektu
 • kontrolný deň
 • záverečná obhajoba so slávnostným ukončením štúdia
 • iPad s prístupom k elektronickým materiálom
 • študijné materiály v elektronickej podobe
 • tlačené formuláre navyše k elektronickej verzii
 • organizačné náklady
 • občerstvenie

Každý účastník navyše získa:

 • prístup do IPA knižnice
 • ročné predplatné časopisu Průmyslové inženýrství
 • 10% zľavu na nákup brožúr v IPA e-obchode počas Master štúdia
 • odborné brožúry v elektronickej podobe
Termín podání přihlášek
1.1.1970
Poplatek za přijímací zkoušky
0 € (0 € bez DPH)

Cena

Cena bez DPH
5 000 €
Cena s 20% DPH
6 000 € s DPH
Poznámka k ceně
2 splátky po 2 500 € bez DPH

Studijní obor

Kontaktní údaje

Www stránka aktivity
www.masterstudium.sk

(Tady najdete více informací o této aktivitě)

Kontakt
Zuzana Lendvayová
tel: +421 41 23 99 080
mobil: +421 910 944 226
e-mail: lendvayova@ipaslovakia.sk

(prosím uveďte www.edumenu.cz jako zdroj informací)

Místo studia

IPA Slovakia, s.r.o., Predmestská 8600/95, 010 01, Žilina, Slovensko

Zobrazit další studia

Detail organizátora

Organizátor

IPA Slovakia, s.r.o.

Sídlo Predmestská 8600/95, 010 01, Žilina, Slovensko
Kontakt na společnost Telefon: +421412399090
E-mail: info@ipaslovakia.sk

(prosím uveďte www.edumenu.cz jako zdroj informací)

Web

Popis činnosti

V devadesátých letech jsme vytvořili konzultačně-vzdělávací instituci zaměřenou na rozvoj průmyslového inženýrství, kterou jsme v roce 2000 propojili s aktivitami největší společnosti pro aplikovaný výzkum a technické inovace v Evropě – Fraunhofer Gesellschaft.

Dnes jsme nezávislou společností, která je propojená na mezinárodní síť významných partnerů v oblasti výzkumu a inovací, včetně Fraunhoferové společnosti. Naší nejsilnější stránkou je tým zkušených profesionálů, kteří mají velké praktické zkušenosti a patří k lídrům ve svém oboru.

Kurzy pro veřejnost

Poskytujeme kompletní program rozvoje pracovníků od vrcholového managementu přes střední management, průmyslových inženýrů a mistrů až po řadové pracovníky ve výrobě nebo v jiných odděleních.

Naše vzdělávání je zaměřené na praktické řešení problémů v podniku, individuální rozvoj člověka, objevování vlastního talentu a vnitřní motivaci. Všechny tréninkové a rozvojové programy pro Vás připravujeme na základě odborných zkušeností našich lektorů, kteří jsou dennodenně konfrontovaní s praxí.

Jednotlivé tréninky realizujeme formou otevřeného vzdělávání v našich tréninkových centrech podle aktuální nabídky. Na základě požadavků umíme trénink realizovat formou firemního vzdělávání přímo u Vás s upraveným obsahem tréninku.

Kurzy na míru

Během tréninků se snažíme maximálně využít Vaše reálné prostředí, ve kterém probíhá výuka. V rámci tréninků se řeší konkrétní problémy, na kterých účastníci získají praktické zručnosti a návod, jak řešit obdobné problémy v budoucnosti.

Průřezově umíme téma poskládat z následujících oblastí:

 • Strategické inovace a příležitosti
 • Restrukturalizace a reinženýring
 • Zvyšování výkonnosti procesů
 • Nejlepší nástroje průmyslového inženýrství
 • Rozvoj podnikové kultury prostřednictvím softskills

Kromě rozvojových a vzdělávacích programů Vám umíme naše zkušenosti odevzdat i prostřednictvím poradenství, koučinku, případně jejich kombinací.

Poradenství

Analýza potenciálů

Strategické inovace a příležitosti

Restrukturalizace a reinženýring

Zvyšování výkonnosti procesů

 • Optimalizace logistických procesů
 • Optimalizace počtu pracovních míst
 • Zlepšování dodavatelské schopnosti
 • Zlepšování kvality
 • Snižování nákladů na produkt
 • Zvyšování produktivity stroje, linky, člověka

Nejlepší praktiky průmyslového inženýrství

 • Štíhlá výroba, Štíhlé pracoviště – 5S, Mapování toku hodnot, SMED, Štíhlá administrativa, Týmová práce, Systémy údržby, Kalkulace nákladů, Six Sigma, Ergonomie, Analýza a měření práce, Dílenské plánování a řízení výroby, Nástroje řízení kvality, Systémy zlepšování, simulace, Bezpečné pracoviště, Odstraňování úzkých míst a omezení

Řízení podnikové kultury

 • Nákupní dovednosti
 • Obchodní a prodejní dovednosti
 • Rozvoj personálního oddělení

Interim management

Poradenskou a konzultační činnosti zabezpečujeme v těchto státech a regionech:

 • Česko
 • Slovensko

Reference (naši top klienti)

 • IFE-CR
 • Embraco
 • Boge Elastmetall Slovakia
 • ZF Slovakia
 • ACO Industries
 • Kia Motors Slovakia
 • Tawesco
 • VÚHŽ
 • OMS
 • Greiner assistec
 • V-Podlahy
 • Ecco Slovakia
 • LKT
 • Fosfa

Objednávka online

Začátek zprávy

Dobrý den,
na stránkách "studia.edumenu.cz" jsem našel vaši aktivitu "Master štúdium priemyselného inžinierstva", která se zobrazí na linku:
https://studia.edumenu.cz/d-388957/master-studium-priemyselneho-inzinierstva-studium-zilina

Prosím kontaktujte mne co nejdříve, zda je možné přihlásit se na tuto aktivitu s následujícími údaji:

Údaje:

Vyžádání informací

Začátek zprávy

Dobrý den,
na stránce studia.edumenu.cz jsem našel Master štúdium priemyselného inžinierstva "https://studia.edumenu.cz/d-388957/master-studium-priemyselneho-inzinierstva-studium-zilina". Prosím o odpověď na následující otázku:

 

Přihlásit se na studium Kontaktovat organizátora