top

Právní specializace nebo Veřejná správa

externí studium

bakalářské studium

Brno

Nezávazně objednat

Profil absolventa

Absolventi bakalářského studijního programu B6804 Právní specializace a B6807 Veřejná správa – viz uplatnění u jednotlivých oborů: Mezinárodněprávní obchodní studia:

  • absolvent tohoto oboru najde uplatnění zejména v komerčně právní praxi a v mezinárodním obchodě.

Obchodněprávní studia:

  • absolvent tohoto oboru najde uplatnění zejména v komerčně právní praxi a v daňovém poradenství.

Teorie a praxe trestního a správního procesu:

  • absolvent tohoto tohoto oboru najde uplatnění ve veřejné správě v rozsahu resortu Ministerstva vnitra, Ministerstva spravedlnosti (vězeňská služba, justiční stráž) Ministerstva obrany (vojenská policie), Ministerstva financí (celní správa), a ostatních rezortů na úseku správního trestání.

Veřejná správa:

  • absolvent tohoto oboru najde uplatnění zejména v orgánech a institucích veřejné správy.

Vyšší justiční úředník:

  • absolvent může uplatnit získané znalosti a dovednosti především v rámci rezortu ministerstva spravedlnosti a ministerstva vnitra. Vzhledem k charakteru vzdělání jsou získané poznatky využitelné i pro práci u osob provozujících soukromé právnické profese, kupř. u advokátů, notářů či exekutorů.

Organizace studia

Výuka v bakalářském studiu probíhá v blocích, šestkrát až osmkrát za semestr, vždy ve všední dny. Konkrétní dny výuky se mohou během studia změnit.

další informace

Standardní délka studia
3
Interval studia
otevírá se jednou ročně
Způsoby ukončení studia
Státní zkouška, bakalářské práce
Vyučovací jazyk
čeština
Termín podání přihlášek
1.1.1970
Přijímací zkouška

Přijímací zkoušky

Povinnou součástí přijímacího řízení na Bc. a Mgr. studium na Právnické fakultě MU je Test studijních předpokladů (TSP), žádné jiné testy se nekonají. Test studijních předpokladů (TSP) zkoumá schopnosti uchazeče úspěšně studovat na Masarykově univerzitě. V Testu studijních předpokladů budete odpovídat na 60 otázek v 6 subtestech – verbální, numerické, analytické a kritické myšlení, prostorová představivost a kulturní přehled. Na jejich zodpovězení máte 100 minut. Zadání testu je v češtině s výjimkou deseti položek v anglickém jazyce. U každé otázky máte na výběr z 5 možností, z nichž je jen jedna správná. Za správnou odpověď se přičítá jeden bod, za nesprávnou odpověď se odečítá 0,25 bodu; položka bez odpovědi znamená 0 bodů.

Uchazečům o přijetí do oborů Veřejná správa, Obchodněprávní studia, Mezinárodněprávní obchodní studia a Teorie a praxe trestního a správního procesu, kteří ke dni podání přihlášky prokáží praxi v oboru přesahující 1 kalendářní rok, bude k percentilu dosaženému v TSP přičtena bonifikace ve výši 20 % percentilu dosaženého v TSP, avšak maximálně do celkové výše 100.

Uchazečům o přijetí do oboru Vyšší justiční úředník, kteří ke dni podání přihlášky prokáží praxi v oboru v rezortu Ministerstva spravedlnosti přesahující 1 kalendářní rok , bude k percentilu dosaženému v TSP přičtena bonifikace ve výši 20 % percentilu dosaženého v TSP, avšak maximálně do celkové výše 100.

Příklad: Pokud uchazeč dosáhne percentilu 50 a prokáže požadovanou praxi, bude jeho celkový výsledek činit 60 (50+20% z 50 = 60). Pokud uchazeč dosáhne percentilu 90 a prokáže požadovanou praxi v oboru, bude jeho celkový výsledek činit 100 (90+20% z 90 = 108, ale celkový výsledek může činit nejvýše 100).

Doporučená literatura pro TSP

S výjimkou případného seznámení se se staršími variantami TSP (viz http://www.muni.cz/tsp/ ) není doporučena žádná speciální přípravná literatura. Úplné znění všech variant Testu studijních předpokladů z předchozího přijímacího řízení, klíče správných odpovědí a základní statistické charakteristiky najdete na stránce http://www.muni.cz/tsp/.

Centrum dalšího vzdělávání PrF nabízí zájemcům o studium Přípravný kurz k přijímačkám.

Způsob vyhodnocení TSP

K vyhodnocení TSP slouží pouze odpovědní formulář, ten je počítačově snímán a zpracováván anonymně elektronicky. Odpovědní formulář je identifikován přiděleným identifikačním číslem (číslem přihlášky), které bude uchazeči zasláno v písemné pozvánce k TSP. Určujícím kritériem úspěšnosti v TSP je tzv. percentil vypočtený na základě počtu správných odpovědí v TSP a varianty TSP, kterou uchazeč psal. Každý uchazeč tak může získat percentil maximálně 100 a minimálně téměř 0. Percentil vyjadřuje, kolik procent uchazečů podalo nižší nebo stejný výkon.

Požadavky na přijetí zahraničních studentů
Studium je v češtině. Na Masarykově univerzitě studuje stále více zahraničních studentů. Univerzita chce zpřístupnit studium nadaným studentům a mladým vědcům také ze zahraničí, zvláště ze sousedních zemí.
Poplatek za přijímací zkoušky (neplátce DPH)
400 Kč (Možno uhradit platební kartou online)
Cena (neplátce DPH)
bezplatně

Studijní obor

Kontaktní údaje

Www stránka aktivity
www.law.muni.cz

(Tady najdete více informací o této aktivitě)

Kontakt
Mgr. Lenka Podrabská
tel: +420 549 49 6579
fax: +420 541 213 162
e-mail: Lenka.Podrabska@law.muni.cz

(prosím uveďte www.edumenu.cz jako zdroj informací)

Místo studia

Veveří 70, 61180, Brno, Česko střed

Zobrazit další studia

Detail organizátora

Organizátor

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Sídlo Veveří 70, 61180, Brno, Česko
Kontakt na společnost Telefon: 549 49 3324 (Mgr.), 549 49 6579 (Bc.)
Fax: 541 213 162
E-mail: Jana.Lautrbachova@law.muni.cz

(prosím uveďte www.edumenu.cz jako zdroj informací)

Web

Popis činnosti

Současnou Právnickou fakultu Masarykovy univerzity je možné charakterizovat jako:
moderní, dynamickou fakultu, kde v centru zájmu je pedagogická činnost společně s vědeckým bádáním;
významné pedagogické pracoviště připravující na profesní dráhu studenty v řadě oborů. Centrem vzdělávání je výchova budoucích právníků s akcentem jak na získání širokého spektra znalostí či dovedností, tak na profilaci již v průběhu studia;
fakultu, která nabízí studentům v rámci povinných a povinně volitelných předmětů široké spektrum znalostí, a současně jako fakultu, která jako první v ČR zahájila systematickou realizaci klinické a praktické výuky právních dovedností;
instituci, kde termín „výzkumná činnost“ a „vědecká bádání“ nezůstává jen prázdným pojmem;
fakultu realizující desítky kontaktů se zahraničními odborníky a pedagogicko-vědeckými institucemi jak na individuální, tak na institucionální úrovni;

Seznam poboček

Název město Tel E-mail
Masarykova univerzita Brno 549 49 1111 info@muni.cz
Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity Brno
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity Brno
Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita Brno 549491911 info@fss.muni.cz
Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity Brno
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno
Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno 549 49 3324 (Mgr.), 549 49 6579 (Bc.) Jana.Lautrbachova@law.muni.cz
Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Brno

Objednávka online

Začátek zprávy

Dobrý den,
na stránkách "studia.edumenu.cz" jsem našel vaši aktivitu "Právní specializace nebo Veřejná správa", která se zobrazí na linku:
https://studia.edumenu.cz/d-26964/pravni-specializace-nebo-verejna-sprava-studium-brno

Prosím kontaktujte mne co nejdříve, zda je možné přihlásit se na tuto aktivitu s následujícími údaji:

Údaje:

Vyžádání informací

Začátek zprávy

Dobrý den,
na stránce studia.edumenu.cz jsem našel Právní specializace nebo Veřejná správa "https://studia.edumenu.cz/d-26964/pravni-specializace-nebo-verejna-sprava-studium-brno". Prosím o odpověď na následující otázku:

 

Přihlásit se na studium Kontaktovat organizátora