Biotechnológie

denní studium

magisterské studium

Trnava

Nezávazně objednat

Profil absolventa

Študijný program v plnej miere zohľadňuje požiadavky stanovené pre študijný odbor biotechnológia v súčasnej sústave študijných odborov vzhľadom na jadro vedomostí, schopností a zručností, a zároveň umožňuje študentom podľa vlastného výberu zdokonaliť sa v špeciálnych a hraničných disciplínach. Študijný program má za cieľ formovať poslucháča v druhom stupni vysokoškolského štúdia tak, aby nadobudol primerané poznatky zo základných prírodovedeckých disciplín, hlavne biológie a chémie, ako aj ich hraničných oblastí. Vzhľadom na skutočnosť, že program zapadá do študijného odboru Biotechnológie ide predovšetkým o predmety akcentujúce biotechnologické aspekty. Významnou obsahovou časťou štúdia popri klasických chemických a biologických predmetoch je dôraz na biotechnologické disciplíny ako sú priemyselné biotechnológie, farmaceutické a medicínske biotechnológie, poľnohospodárske biotechnológie, environmentálne biotechnológie, ale aj moderné biologické disciplíny, ktoré sú základom pre moderné biotechnológie, ako sú molekulárna biológia, genomika, proteomika, bioanalytická a bioorganická chémia, bioinformatika, biomolekulový dizajn a iné. Takisto sa dbá o nadväznosť na ekologické aj environmentálne disciplíny a predmety zahrňujúce problematiku trvale udržateľného rozvoja v úzkej väzbe na regionálne špecifiká. V tejto súvislosti sú v náplni štúdia zahrnuté aj bioekonomické a bioetické aspekty pre oblasť vedeckého bádania, ako aj vo výrobnej a podnikateľskej sfére s orientáciou na rozvoj vedomostnú spoločnosť. Vzhľadom na širšiu uplatniteľnosť absolventa v praxi je prírodovedný a technologický základ štúdia doplnený o vybrané legislatívno-právne, etické a manažérske disciplíny. Štúdium v druhom stupni súčasne vytvára predpoklady pre pokračovanie v treťom stupni štúdia.

Uplatnění absolventů

Absolvent študijného programu je odborník, ktorý nachádza uplatnenie v rozličných oblastiach spoločenskej praxe. Získa poznatky z biotechnológii a príbuzných oblasti (najmä biologických, chemických, genetických a ich špecializácií) podmieňujúcich rozvoj biotechnológií najmä v oblastiach tzv. bielych, zelených a červených biotechnológií. Dokáže sa zapojiť do výskumu, vývoja a inovácií smerujúcich najmä do priemyslu, poľnohospodárstva, zdravotníctva, životného prostredia, energetiky, ako aj uplatniť svoje vedomosti priamo vo výrobnej praxi v týchto oblastiach.

Absolventi sú schopní skúmať biomolekuly a biologické systémy, ako aj ich prakticky využiť. Vedia samostatne riadiť jednotlivé operácie súvisiace s ich cieleným využívaním v poľnohospodársko-potravinárskej, farmaceuticko-medicínskej a chemicko – environmentálnej oblasti, ako aj v oblasti priemyselného využitia obnoviteľných surovín. Majú dostatok teoretických vedomostí a praktických skúseností potrebných k vykonávaniu laboratórnych ale aj výrobných činností a vyhodnocovaniu získaných údajov a vedia komunikovať s ekvivalentným stupňom manažmentu. Majú tiež vedomosti o ekonomických, právnych, etických a environmentálnych aspektoch biotechnológií, ktoré im umožňujú uplatniť sa na strednom stupni funkčných činností vo vedeckovýskumnej, ale aj vo výrobno-podnikateľskej sfére.

Po ukončení magisterského štúdia môže absolvent študijného programu pokračovať v doktorandskom štúdiu na FPV UCM v Trnave a to v rámci už akreditovaných programov Molekulová biológia, alebo Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia.

Absolventi študijného programu Biotechnológie (2. stupeň) môžu hľadať uplatnenie v širokom rozpätí pracovísk s biologickým a chemickým zameraním vo výskumných kolektívoch, i v samostatnej práci s výskumno-technickým zameraním (SAV, vysoké školy, rezorty zdravotníctva, poľnohospodárstva a lesníctva, potravinárskeho priemyslu, životného prostredia a pod.), ako aj priamo vo výrobnej praxi. Pripravení sú splniť požiadavky špecializovaných inštitúcií vyžadujúce prácu v teréne predovšetkým na pracoviskách venujúcim sa moderným biotechnológiám, ako aj environmentálne orientovaných pracoviskách a uplatnia sa aj v inštitúciách štátnej správy i samosprávy. Absolventi majú široké uplatnenie takisto v súkromných firmách a priemyselných podnikoch s inovačno-technologickou orientáciou v biotechnológiách, ale aj v príbuzných oblastiach

další informace

Standardní délka studia
2 roky 4 semestre
Interval studia
otevírá se jednou ročně
Ubytování, strava a volný čas studentů
Ubytovanie v ŠD UCM a zmluvných zariadeniach, kritériá sú na www.ucm.sk/FPV Stravovanie je možné v univerzitnej jedálni UCM
Termín podání přihlášek
15.8.2022
Poplatek za přijímací zkoušky (neplátce DPH)
25 € (20,00 € elektronická prihláška)

Studijní obor

Kontaktní údaje

Kontakt
Ing. Gabriela Jančovičová
tel: 033/5565316
e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

(prosím uveďte www.edumenu.cz jako zdroj informací)

Místo studia

Fakulta prírodných vied Univerzity sv, Cyrila a metodav Trnave, Námestie Jozefa Herdu 2, 91701, Trnava, Slovensko

Zobrazit další studia

Detail organizátora

Organizátor

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Sídlo Nám. J. Herdu 2, 917 01, Trnava, Slovensko
Kontakt na společnost Telefon: 033 55 65 326
Fax: 033 55 65 185
E-mail: beata.vranovicova@ucm.sk

(prosím uveďte www.edumenu.cz jako zdroj informací)

Web

Popis činnosti

verejná vysoká škola

Seznam fakult

Název město Tel E-mail
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava 033/5565 141 info@ucm.sk
Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava 033 5565 424, 5565 402 fmkucm@ucm.sk
Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava 033 55 65 326 beata.vranovicova@ucm.sk
Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava +421 33 55 65 313 fsv@ucm.sk
Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava 033/5565 221 simona.galfyova@ucm.sk
Inštitút fyzioterapie, balneológie a rehabilitácie UCM v Piešťanoch Piešťany

Objednávka online

Začátek zprávy

Dobrý den,
na stránkách "studia.edumenu.cz" jsem našel vaši aktivitu "Biotechnológie", která se zobrazí na linku:
https://studia.edumenu.cz/d-256540/biotechnologie-studium-trnava

Prosím kontaktujte mne co nejdříve, zda je možné přihlásit se na tuto aktivitu s následujícími údaji:

Údaje:

Vyžádání informací

Začátek zprávy

Dobrý den,
na stránce studia.edumenu.cz jsem našel Biotechnológie "https://studia.edumenu.cz/d-256540/biotechnologie-studium-trnava". Prosím o odpověď na následující otázku:

 

Přihlásit se na studium Kontaktovat organizátora